La present declaració d’accessibilitat d’aplica al conjunt del lloc web

La present web s’ha construít amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que consultin la web independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals i també del context tècnic que utilitzin (tipus de dispositiu, velocitat de connexió a internet, condicions ambientals, etc.).

El desenvolupament de la present web es basa en la consideració de la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d’accessibilitat al contingut WCAG 2.1 en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Level AA conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Compromisos per l’accessibilitat

En disseny i desenvolupament de Anna Xicana s’han considerat les següents mesures per a permetre al conjunt d’usuaris accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

Preparació de la declaració d’accessibilitat

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació responsable duta a terme pel titular de la present web.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació responsable duta a terme pel titular de la present web.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (articulo 10.2.a de l’RD 1112/2018) com per exemple:

A través del formulari de contacte d’aquest lloc web o a través del correu electrònic hola@expresiona.com

Contingut addicional

De manera addicional, la present web també està dissenyada per a poder aplicar diferents ajustos que poden millorar l’accessibilitat, com ara: ajustos en la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina i l’augment del contrast dels colors utilitzats.

Si desitgés aplicar qualsevol dels susdits ajustos, l’usuari haurà d’accedir al menú d’accessibilitat situat en el marge inferior esquerre.